UltraPlay Giveaway Rules

UltraPlay Giveaway Rules

1. Организатор

Игрите, провеждани на timeline на страницата на UltraPlay https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ се организират от „УлтраПлей България” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в игрите. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на UltraPlay https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/.

 

2. Характеристики и период за провеждане на игрите

2.1. Игрите, провеждани на timeline  на страницата на UltraPlay във Facebook представляват въпрос, загадка или покана за участие под формата на пост. Участниците могат да се включат чрез коментар, „харесване“ или публикуване на съдържание на страницата.

2.2. Игрите се провеждат през цялата година, като конкретните дати не са предварително зададени.

2.3. Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

 

 3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България. В случай че печелившият е на възраст до 16 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния настойник на същия.

3.2. Всички лица ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

 

4. Начин за провеждане на игрите

4.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

4.2. На https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ периодично се публикуват постове, съдържащи въпрос, загадка или покана за участие. За да се включи, участникът следва да откликне чрез коментар, „харесване“ в зависимост от конкретната игра. В случай, че отговорът на участника отговаря на останалите условия на съответната игра, името му се включва в жребия за спечелване на награда.

4.3. Организаторът уведомява спечелилите участници в петдневен срок чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участниците са се включили, „тагване“ на съответния участник или коментар под публикуваното от участника съдържание на https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/.

4.4. За да получи наградата си, печелившият следва да посети офиса на Организатора в София на бул.Цар Борис III, №159, ет.13 или онлайн на посочен от участника имейл адрес.

4.5. Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на игрите си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

 

5. Награди

5.1. Наградите в игрите се състоят от продукт/и или рекламни материали на Организатора, които се определят индивидуално за всяка игра.

5.2. Наградите се теглят чрез жребий на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, освен ако в условието не е посочено друго.

5.3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на  https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/и се уведомяват от Организатора при условията на т.4.3.

5.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

5.5. Наградите се получават в офиса на Организатора в София на бул.Цар Борис III, №159, ет.13 или онлайн на посочен от участника имейл адрес.

 

6. Правила на игрите

Настоящите правила на игрите са на разположение на http://206.189.115.102/giveaway-rules. Условията за провеждане  на всяка конкретна игра се обявяват на https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/.

 

7. Правни спорове

7.1. Организаторът на игрите не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.

7.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

8. Разни

8.1. Всеки участник в игрите, провеждани на timeline на страницата на UltraPlay https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ във Facebook се счита за уведомен и запознат с техните правила и съгласен с условията. С включването си в игрите, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Facebook страницата на UltraPlay https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ , с цел обявяване на печелившите в Играта.

8.2.  Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

8.3.   Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „УлтраПлей България” ЕООД, а не на Facebook.

 

1. Organizer

All games on the timeline of UltraPlay’s page https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ are organized by UltraPlay Bulgaria EOOD, hereinafter referred to as the Organizer. These rules are binding for all participants. The Organizer reserves the right to unilaterally amend or modify the Rules by announcing corrections or changes publicly on the UltraPlay Facebook page https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/.

 

2. Game features and timetables

2.1. Games run on the timeline on UltraPlay’s Facebook page are in the form of a question,riddle, or invitation to participate in a post. Participants can opt in by commenting, liking, or posting content on the page.

2.2. Games are held throughout the year, with no specific dates set in advance.

2.3. Games are conducted under the terms of these Rules.

 

3. Right to participate

3.1. Any individual who is a resident in Bulgaria has the right to participate. If the winner is under the age of 16, not completed on the day of winning the prize, it can only be received by the legal guardian of the prize.

3.2. Everyone under the age of 18 must obtain permission from a parent or other legal representative before participating in the games or providing their personal information.

 

4. How are the games conducted

4.1. To participate in the games, participants must have an active profile on the website www.facebook.com.

4.2. On https:// www.facebook.com/UltraPlayLtd/ posts are periodically published and they may contain a question,riddle, or invitation for participation. In order to get involved, the participant should respond by commenting, liking depending on the particular game. If the participant’s answer satisfies the other conditions of the respective game, his/her name is included in the prize draw.

4.3. The Organizer notifies the winning participants within a five-day period through a separate post, a post-game commentary in which the participants have participated, a “tagging” of the respective participant, or a comment below the content posted by the participant at https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/.

4.4. In order to receive his/her prize, the winner should visit the Organizer’s office in Sofia at 159, Tsar Boris III Blvd or online via email provided from the winner(s) of the game.

4.5. Actions by the participants in the games intended to increase the likelihood of winning a prize through the use of means and methods different and / or contrary to those provided for in these Rules shall be prohibited. When establishing actions that are intended and / or could lead to manipulation of the results in the distribution of prizes, the Game Organizer reserves the right to disqualify the participant or participants, to remove from the game his / her participation and deprive them of the right to receive a prize or rewards won as a result of such actions.

5. Awards

5.1. Games Prizes consist of Organizer’s product (s) or promotional materials, which are determined individually for each game.

5.2. Prizes are drawn randomly from all participants who have correctly fulfilled the requirements of the particular game unless otherwise stated in the conditions.

5.3. Winning participants will be announced on https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ and notified by the Organizer under the terms of item 4.3.

5.4. Prizes cannot be exchanged for their monetary value.

5.5. Prizes will be received at the Organizer’s office in Sofia at 159 Tsar Boris III Blvd or online via email provided by the winner(s) of the game. 

 

6. Game rules

6.1. The current game rules are available at http://206.189.115.102/giveaway-rules. The terms and conditions for each particular game are announced at https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/.

 

 7. Legal disputes

7.1. The game organizer is not responsible and will not be involved in legal disputes related to the possession or ownership of the prizes won, as well as disputes related to the possible costs incurred by the participants in connection with the games.

7.2. Any legal disputes that may arise between the Organizer and the participants in the games will be settled by mutual agreement, and if this is not possible, the two parties will have to refer to relevant institutions competent to resolve the dispute. 

 

8. Miscellaneous

8.1. Any participant in games played on the timeline on the UltraPlay https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ Facebook page shall be deemed to have been advised and familiar with their terms and conditions. By participating in the Games, each entrant accepts their names to be published on the UltraPlay Facebook page https://www.facebook.com/UltraPlayLtd/ in order to announce the winners of the Game.

8.2. The Organizer is not responsible for situations where it is impossible for some citizens to participate in the promotion when this impossibility is beyond the Organizer’s control. These circumstances may be due to incorrect or incomplete data, information transmitted intermittently, delayed or corrupted in any way due to the actions of the users of the Website or the functional software, applications or other technical means used by them during the game. These circumstances may also be due to technical issues that may interfere with the functioning of the web connection and/or the software, the web provider, caused by technical issues and/or high traffic on the network or page, or both. Another reason for these circumstances may be defects or defects that affect the equipment, applications and/or personal data belonging to participants or third parties after enrolling in the game. These circumstances may also be due to legal changes that will affect the procedure and performance of the promotion (such as institution decisions, state of war, natural disasters, etc.), the rewards, their value, functionality, and the conditions for the award and distribution of awards.

8.3. This game is not sponsored, commissioned or implemented in any way by Facebook and should not be affiliated with Facebook. With your participation, you provide information to UltraPlay Bulgaria EOOD, not Facebook.